Misją klubu jest propagowanie wśród młodych ludzi związanych z trójmiejskimi uczelniami wiedzy o metodach organizacji imprez turystycznych i budzenie motywacji do ich inicjowania i organizowania. Klub ma ułatwiać nawiązywanie kontaktów i współpracę w zakresie organizacji wspólnych:imprez turystycznych, wycieczek, wypraw i wyjazdów studentom i młodym absolwentom z różnych uczelni, wydziałów i kierunków studiów. Życie w klubie regulowane jest przez zamieszczony poniżej statut Akademickiego Klubu Kadry "GDAKK" z siedzibą w Gdańsku (tekst statutu po ostatnich zmianach uchwalonych w dniu 17 czerwca 2009 ). Na zdjęciu powyżej buława prezesa AKK GDAKK.


Statut
Rozdział I
§ 1
Akademicki Klub Kadry "GDAKK", dalej zwanym klubem lub AKK GDAKK jest studenckim klubem turystyki aktywnej Politechniki Gdańskiej, który działalność swą opiera na inicjatywie, aktywności i pracy społecznej swoich członków. Celem klubu jest propagowanie i organizowanie turystyki oraz aktywnej rekreacji wśród młodzieży akademickiej. Siedziba klubu znajduje się w budynku Studenckiego Centrum "Bratniak" PG.
§ 2
Cele swoje klub realizuje poprzez:
1.    Organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju imprez turystycznych,
2.    Podejmowanie różnorodnych form działania mających na celu podnoszenie rangi turystyki w środowisku akademickim,
3.    Popularyzację wiedzy o turystyce i wypoczynku oraz ochronie środowiska naturalnego człowieka,
4.    Współpracę z innymi organizacjami stawiającymi przed sobą podobne cele.
§ 3
Zadania klubu:
2.    Wychowywanie młodzieży akademickiej poprzez turystykę,
3.    Prowadzenie akcji szkoleniowej w zakresie turystyki i aktywnego wypoczynku,
4.    Współpraca z innymi organizacjami studenckimi i turystycznymi,
5.    Organizowanie życia wewnątrz klubowego.
6.    Współpraca z innymi organizacjami stawiającymi przed sobą podobne zadania.
Rozdział II
Zasady organizacyjne i struktura władz AKK GDAKA
§ 4
Władzami AKK są:
Walne Zebranie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
§ 5
Zadania klubu:
1.    Walne Zebranie jest najwyższą władzą GDAKK,
2.    W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie AKK,
3.    Walne Zebranie AKK GDAKK jest prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze statutem AKK GDAKK i jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 1/2 liczby aktywnych członków klubu. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie w drugim terminie w przedziale od 7 do 14 dni po pierwszym terminie. W drugim terminie wymagane quorum stanowią osoby obecne na zebraniu,
4.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większości głosów,
5.    Każdy członek AKK obecny na Walnym Zebraniu ma jeden głos,
6.    W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym członkowie honorowi, sympatycy klubu, przedstawiciele organizacji studenckich oraz zaproszeni przez Zarząd goście,
7.    Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku,
8.    Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Zarząd AKK,
a.    z inicjatywy własnej,
b.    Na umotywowany pisemny wniosek, co najmniej 1/2 liczby aktywnych członków klubu, w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku,
c.    na żądanie Komisji Rewizyjnej,
9.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu tajnym,
10.    Głosowanie jawne może się odbyć na wniosek członka klubu przegłosowany zwykłą większością głosów,
11.    Sympatycy klubu i członkowie honorowi mają prawo głosu po przegłosowaniu przez Walne Zebranie.
§ 6
Zakres uprawnień Walnego Zebrania AKK GDAKK:
1.    Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej AKK na okres jednej kadencji,
2.    Odwołanie i wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,
3.    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.    Uchwalanie rozporządzeń,
5.    Uchwalanie planów działania i kierunków rozwoju klubu,
6.    Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
7.    Podejmowanie uchwał i decyzji zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
8.    Ustalenie liczby członków Zarządu
§ 7
Zarząd AKK GDAKK:
1.    Działalnością AKK GDAKK kieruje Zarząd Klubu wybierany przez Walne Zebranie.
2.    Pracą AKK kieruje Zarząd Klubu wybierany przez Walne Zebranie AKK,
3.    Zarząd podejmuje wszelkie decyzje i zarządzenia w okresie miedzy Walnymi Zebraniami,
4.    Zarząd podejmuje decyzje zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa,
5.    Pracą Zarządu kieruje i koordynuje Prezes,
6.    Kadencja Zarządu trwa jeden rok,
7.    W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie aktywni, członkowie zwyczajni oraz sympatycy,
8.    Członkami Zarządu są studenci Politechniki Gdańskiej,
9.    Zarząd musi składać się z prezesa oraz minimum dwóch członków,
10.    Rezygnacja z działalności w Zarządzie przed upływem kadencji powinna być przedstawiona wraz z motywacją Zarządowi na piśmie,
11.    Do czasu udzielenia absolutorium ustępującemu członkowi Zarządu i wyboru nowego przez Walne Zebranie, obowiązki ustępującego członka Zarządu może pełnić członek klubu powołany przez Zarząd lub ktokolwiek z obecnych członków zarządu,
12.    Prezes ponosi jednoosobową i pełną odpowiedzialność za działalność organizacji przed władzami PG.
§ 8
Zakres działania i obowiązki Zarządu AKK:
1.    Organizowanie i kierowanie działalnością AKK GDAKK,
2.    Reprezentowanie AKK GDAKK,
3.    Zwoływanie Walnych zebrań,
4.    Przyjmowanie członków klubu i administrowanie lista członków klubu według zasad określonych w statucie,
5.    Opracowywanie preliminarzy budżetowych i planów działalności,
6.    Koordynowanie działalności członków i ich zadań związanych z działalnością w AKK GDAKK,
7.    Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu,
8.    Przyznawanie "Blachy Klubowej" w trybie określonym w § 23.
9.    Informowanie SSPG o prowadzonej działalności
10.    Informowanie Działu Kształcenia PG o zmianach w statucie oraz we władzach poprzez dostarczenie odpowiedniej dokumentacji
§ 9
Komisja Rewizyjna AKK GDAKK:
1.    Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
2.    Członkiem Komisji Rewizyjnej może być członek aktywny
3.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym:
a.    Przewodniczącego,
b.    Dwóch członków.
4.    Do zadań i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a.    Kontrola działalności programowej, organizacyjnej i finansowej AKK GDAKK,
b.    Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c.    Kontrola i ocena pracy członków klubu,
d.    Stawianie wniosków na forum Zarządu w sprawie zawieszenia w prawach członka klubu oraz wniosków o pozbawienie praw członka klubu,
e.    Rozstrzyganie spraw spornych
5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział III
Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki.
1.    Członkiem AKK GDAKK może być student lub absolwent Politechniki Gdańskiej spełniający warunki wymienione w § 14,
2.    W przypadkach innych niż wymienionych w ust. 1 o przynależności do klubu rozstrzyga Zarząd.
§ 11
1.    Rozróżnia się:
a.    Sympatyków klubu,
b.    Członków klubu,
2.    Członkowie klubu dzielą się na:
a.    Członków aktywnych,
b.    Członków zwyczajnych,
c.    Członków honorowych.
§ 12
1.    Sympatykami klubu są osoby niebędące członkami klubu, które wykazują się aktywnym udziałem w życiu klubu. Sympatycy są kandydatami na członka aktywnego klubu.
2.    Członkami aktywnymi są członkowie klubu, którzy wykazują się aktywnym udziałem w życiu klubu, regularnie uczestniczą w spotkaniach klubowych i w ciągu ostatniego roku brali udział w co najmniej jednej imprezie organizowanej przez klub, na której obowiązywało pokonanie trasy turystycznej.
3.    Członkami zwyczajnym są członkowie klubu, niebędący członkami aktywnymi.
§ 13
Członkostwo honorowe klubu.
1.    Nadaje się osobom, które włożyły bardzo duży wkład w rozwój klubu.
2.    Nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 14
Warunki przyjęcia sympatyka na członka aktywnego:
1.    Po pomyślnym ukończeniu szkolenia w AKK GDAKK dającego uprawnienia Organizatora Turystyki i udział w co najmniej jednej imprezie klubowej, na której jest pokonywana trasa piesza lub rowerowa połączona z noclegiem,
2.    W przypadku posiadania uprawnień Organizatora Turystyki zdobytych w innej organizacji wymaga się spełnienia warunków zawartych w § 12 ust.2,
3.    Musi być osoba pełnoletnią,
4.    Pozytywna ocena działalności kandydata przez Zarząd,
5.    Sympatycy klubu nie spełniający warunku określonego w § 14 ust. 1 i 2, którzy aktywnie działali w klubie przez okres co najmniej roku, mogą na wniosek Zarządu decyzja Walnego Zebrania stać się członkiem aktywnym klubu.
§ 15
Lista członków klubu
1.    Listę członków aktywnych, zwyczajnych i honorowych, prowadzi i uaktualnia Zarząd po każmy kursie OT, ale nie rzadziej niż raz w roku.
2.    Lista ta powinna być dostępna dla wszystkich członków klubu.
§ 16
Prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
Prawa:
1.    Uczestnictwo w imprezach organizowanych z ramienia AKK GDAKK,
2.    Kierowanie zorganizowanym przez siebie rajdem, obozem czy inną imprezą po zatwierdzeniu jej przez Zarząd,
3.    Ubieganie się o ponowne wydanie „Blachy Klubowej” przez Zarząd w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia,
4.    Możliwość racjonalnego określenia kryteriów wyboru uczestników organizowanego przez siebie wyjazdu,
5.    Odwołanie się od decyzji Zarządu w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej,
6.    Odwołanie się od decyzji Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej do Walnego Zebrania,
7.    Dobrowolne zrzeknięcie się członkostwa w klubie w formie pisemnej do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8.    Wypożyczanie sprzętu klubowego na organizowany przez siebie wyjazd z ramienia AKK GDAKK.

Obowiązki:
1.    Godne reprezentowanie AKK GDAKK,
2.    Ponoszenie odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt
§ 17
Prawa i obowiązki członka aktywnego.
Prawa:
1.    Uczestnictwo w imprezach organizowanych z ramienia AKK GDAKK,
2.    Kierowanie zorganizowanym przez siebie rajdem, obozem czy inną imprezą po zatwierdzeniu jej przez Zarząd,
3.    Ubieganie się o ponowne wydanie "Blachy Klubowej" przez Zarząd w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia,
4.    Możliwość racjonalnego określenia kryteriów wyboru uczestników organizowanego przez siebie wyjazdu,
5.    Odwołanie się od decyzji Zarządu w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej,
6.    Odwołanie się od decyzji Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej do Walnego Zebrania,
7.    Wypożyczanie sprzętu klubowego na wyjazdy organizowane z ramienia AKK GDAKK,
8.    Ubieganie się o pomoc finansową lub materialną na organizowany przez siebie wyjazd z ramienia AKK GDAKK dla uczestników wyjazdu będących członkami klubu,
9.    Ubieganie się o częściowy zwrot kosztów stałych na organizowany przez siebie wyjazd z ramienia AKK GDAKK,
10.    Dobrowolne zrzeknięcie się członkostwa w klubie w formie pisemnej do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Obowiązki:
1.    Wykazywanie się inicjatywą i uczestniczenie w działaniach klubu na rzecz środowiska akademickiego,
2.    Godne reprezentowanie AKK GDAKK,
3.    Ponoszenie odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt,
Rozdział IV
Nagrody i kary.
§ 18
Walne Zebranie oraz Zarząd mogą przyznawać nagrody za ofiarna prace na rzecz klubu i stosować kary za niewypełnienie obowiązków przez Członka lub Sympatyka klubu.
§ 19
Nagrody:
1.    Zwolnienie z całości lub części opłat za imprezy organizowane przez klub,
2.    Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna mają prawo przyznać „Blachę Klubowa”, pochwały, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe klubowiczom i sympatykom wyróżniającym się aktywnością.
§ 20
Kary:
1.    Zarząd łącznie z Komisja Rewizyjna może udzielić upomnienia. Otrzymanie dwóch upomnień w ciągu jednego roku stanowi podstawę do wniosku o skreślenie z listy członków klubu,
2.    Zarząd łącznie z Komisja Rewizyjna może zawiesić w prawach członka klubu, na okres od jednego do dwunastu miesięcy, po udzieleniu, co najmniej jednego upomnienia pisemnego,
3.    Skreślenie z listy członków klubu decyzja Walnego Zebrania.
§ 21
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej ma charakter imienny, tzn. każdy z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzyskuje absolutorium indywidualnie. Nie udzielenie absolutorium ustępującemu członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie jest równoznaczne z otrzymaniem upomnienia oraz zakazem kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez okres 2 kadencji.
Rozdział V
Symbole AKK GDAKA
§ 22
AKK GDAKK posiada logo w formie owalu z naniesionym napisem na obwodzie „Akademicki Klub Kadry GDAKK” i naniesioną siatką kontynentów oraz herbem Gdańska w centralnej części.
§ 23
1.    Klub dysponuje znaczkiem klubowym - "Blachą Klubowa", zawierająca logo, opisane w § 22.
2.    "Blachę Klubową" przyznaje Zarząd lub Walne Zebranie wyróżniającym się swą aktywnością członkom klubu. Zgłoszenie kandydatur przysługuje każdemu członkowi klubu.
3.    „Blacha Klubowa” przyznawana jest dożywotnio.
§ 24
AKK GDAKK posiada oficjalna witrynę internetową, która służy miedzy innymi do publicznego umieszczania oficjalnych informacji dotyczących działalności klubu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 25
1.    Za wyjazd klubowy uznaje się imprezę organizowana z ramienia AKK GDAKK:
a.    której zapowiedź została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na witrynie internetowej klubu, w ogólnodostępnym dziale do tego przeznaczonym.
b.    której zapowiedź pojawiła się na forum klubowym, a co najmniej połowę liczby uczestników tej imprezy stanowili członkowie aktywni klubu.
c.    jeżeli wyjazd nie spełnia punktu a lub b, ale co najmniej połowa liczby uczestników tej imprezy stanowili członkowie klubu, to może zostać uznany za wyjazd klubowy, na wniosek uczestnika tego wyjazdu, przez Zarząd AKK GDAKK.
2.    W razie awarii witryny dopuszcza się też inne środki przekazu.
§ 26
1.    Organizatorowi wyjazdu klubowego przysługuje prawo zamieszczenia relacji z tego wyjazdu na witrynie internetowej klubu w przeznaczonym do tego dziale.
2.    Relacje z wyjazdów niebędących wyjazdami klubowymi mogą być umieszczane na witrynie internetowej klubu za zgoda Zarządu i w innym dziale niż relacje z wyjazdów klubowych.
§ 27
Działalność swą AKK GDAKK opiera na funduszu powstałym z różnych źródeł.
§ 28
1.    Zmian w Statucie dokonuje Walne Zebranie.
2.    Prawo ustalania obowiązującej wykładni Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu. W okresie miedzy Walnymi Zebraniami prawo to przysługuje Zarządowi Klubu.
§ 29
Rozwiązania AKK GDAKK może dokonać Walne Zebranie większością 2/3 głosów aktywnych członków klubu, przy obecności, co najmniej 2/3 aktywnych członków klubu.
§ 30
W sprawach nieregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z 17 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy statutu Politechniki Gdańskiej